GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE S.C. LOCAL LD S.R.L.
1. Despre aceastǎ notǎ de informare

S.C. LOCAL LD S.R.L. este o societatea care presteazǎ servicii de intermediere imobiliarǎ. În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, S.C. LOCAL LD S.R.L., ca entitatea juridicǎ, este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. Noi, cei de la S.C. LOCAL LD S.R.L și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru clientii noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.
Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

2. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?
Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia. În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

3. Cine este Agentia Local Imobiliare ?
Agentia Local Imobiliare este persoanã juridicã românã, cu sediul in Cluj-Napoca, bld. 21Decembrie1989, nr. 137, Judetul Cluj, înregistratǎ la Registrul Comertului sub Nr J12/708/2016, avand CUI 35676200. Ne desfǎşurǎm activitatea on-line prin cadrul portalului www.localimobiliare.ro, a partenerilor oficiali, la sediile sociale menţionate la secţiunea CONTACT a prezentului website cât şi pe teren în timpul vizionǎrilor imobilelor pe care la avem în baza de date.

4. Ce date personale sunt prelucrate de către Agentia Local Imobiliare ?
Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră şi de la colaboratorii noştri (terţi).
a) Date personale generale: nume, prenume, data naşterii, vârsta, cetăţenie, sex, informații din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii, seria şi numǎrul), starea civilǎ, membri familiei.
b) Date personale speciale: CNP, semnǎturǎ, informaţii medicale (în cazul angajǎrii)
c) Detalii de contact, cum ar fi:
adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, adresă de email.
d) Detalii profesionale, cum ar fi: angajator, poziţie, marca angajat, număr legitimaţie, date trecute in CV (studii, experienţǎ pe piaţa muncii etc).
e) Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.
f) Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.
g) Informaţii despre imobilele pe care le intermediem sau pe care le vizionaţi: adresa (strada, numǎr, bloc, etaj, apartament, cod postal, etc), schiţa cadastralǎ, carte funciarǎ, act dobândire, etc)
h) Date obţinute prin intermediul cookie-urilor (IP, preferinţe, etc)

5. Cum gestionează Agentia Local Imobiliare datele dumneavoastră cu caracter personal?
Vom respecta obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:
a) Actualizarea datelor cu caracter personal
b) Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă
c) Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date
d) Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
e) Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării
.

6. Ȋn ce scopuri gestionează Agentia Local Imobiliare datele dumneavoastră cu caracter personal?

a) Prestarea de servicii de intermediere imobiliarǎ
• Pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviicile noastre)
• Încheierea şi executarea contractelor de vizionare şi servicii conexe oferite de catre Agentia Local Imobiliare
• Pentru toate canalele de comunicare utilizate de Agentia Local Imobiliare, în scopuri care includ: i.Furnizarea de informaţii; ii.Rezolvarea solicitărilor clienţilor; iii. Rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor
b) Pentru servicii de marketing
• Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
• Efectuarea de cercetări de piaţă şi campanii de marketing privind bunuri şi servicii actuale sau potenţiale
• Informarea persoanelor vizate cu privire la ştiri, evenimente, activităţi sau servicii
• Operare pagini web corporative şi portaluri clienţi
• Desfăşurarea de activităţi de marketing direct
• Operarea şi urmărirea activităţilor pe canalele media sociale.
c) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale
• Arhivare in scopul de a ne putea achita de obligaţia de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii si date prevazute de lege.
• Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.
• Respectarea obligaţiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile în vigoare

d) Îmbunătăţirea serviciilor: identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.
e) Ȋn vederea încheierii unui contract de colaborare/angajare


7. În ce situații este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal special?
Agenţia Local Imobiliare îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:
• Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
• Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract.
• Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
• Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
• Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
• Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

8. Cui vom divulga datele dumneavoastrǎ?
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.
Printre aceste terţe pǎrţi se numǎrǎ: serviciul de contabilitate, angajaţi ai agenţiei, colaboratori şi parteneri, siteurile din domeniu imobiliar cu care colaborǎm, serviciul poştal sau de curierat, clienţi, serviciul de suport tehnic, autoritǎţile publice, auditori.

9. Securitatea datelor dumneavoastrǎ
Depunem eforturi pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.
Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată .
Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea şi/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseusoanonimizǎm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, S.C. LOCAL LD S.R.L nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.


10. Care sunt drepturile dumneavoastrǎ?
Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
Dreptul de acces la date: aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră, de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
Dreptul la rectificarea datelor: aveţi dreptul să solicitaţi corectarea datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor: în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
Dreptul de a obiecta: aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.
Dreptul la portabilitatea datelor: aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea)
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

11. Ce se poate întâmpla dacǎ nu ne furnizaţi datele?
Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

12. Care sunt circumstanţele speciale?
• Transferul datelor în străinătate –Nu transferam datele voastre cǎtre o altǎ ţarǎ.
• Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
• Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

13. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. Datele necesare pentru departamentul contabil (contract de vizionare, de intermediere, facturǎ, colaborare etc) vor fi pǎstrate pentru o perioadǎ de 10 ani. Datele necesare pentru arhivare, completarea bazei de date, siteul agenţiei, portofoliu, vor fi pǎstrate pentru o perioadǎ de pânǎ la 30 de ani. CV-urile vor fi pǎstrate pe perioada recrutǎrii, o perioadǎ de maxim 3 luni.

14. Când se aplicǎ aceastǎ notǎ de informare?
Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm. Prin apelarea la serviciile noastre vǎ daţi acordul la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal.

15. Cum ne puteți contacta?
Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.
Pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:
E-mail: protectiadatelor@localimobiliare.ro
Telefon: 0799 755 044
Adresă: Str. Ciocârliei, nr. 43-45, spaţiul 13, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Pentru aspecte specifice legate de subiectul datelor cu caracter personal, vă rugăm vizitați secțiunea relevantă din cadrul website-ului www.localimobiliare.ro

 

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Folosim Cookies Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre cum le folosim in site si cum poti gestiona consimtamantul vei putea gasi in
Termeni si conditii de confidentialitate si Setari personalizate cookies Sunt de acord